Borang dan yuran cap dagangan bagi semua prosiding untuk semua permohonan sebelum 15 Februari 2011, serta yang masih dalam proses pendaftaran.

Perkara atau Prosiding

Fi (RM)

TM1TM1Permohonan untuk membubarkan perkaitan antara suatu cap dagangan berdaftar dan cap dagangan berdaftar lain30
TM6TM6Permintaan bagi pernyataan alasan keputusan500
TM7TM7Notis bangkangan450
TM8TM8Pernyataan balas kepada suatu notis bangkangan300
TM9TM9Notis kepada Pendaftar berkenaan dengan kehadiran di pendengaran480
TM25TM25Permintaan bagi perakuan Pendaftar selain daripada perakuan pendaftaran100
TM26TM26Permintaan untuk membetulkan kesilapan perkeranian dalam permohonan atau kebenaran untuk meminda permohonan untuk pendaftaran100
TM27TM27Permohonan pelanjutan masa:
(Sebulan:)
50
100
TM29Pengiklanan untuk pendaftaran450
CD46CD46Permintaan Mendapatkan Kebenaran Meminda Permohonan Untuk Pendaftaran suatu cap dagangan20