JAWATANKUASA HARTA INTELEK & UNDANG-UNDANG PERSATUAN PENYIARAN ASIA-PASIFIK (ABU)


7 Mac 2024 – Ahli ABU’s Intellectual Property and Legal Committee (IPLC) telah berkumpul untuk mesyuarat IPLC ke-30 di Hotel Royal Chulan, Kuala Lumpur. Ketua Pengarah MyIPO, Tuan Kamal Kormin, telah dijemput untuk memulakan persidangan dengan ucaptama kepada semua peserta.
Persidangan ini menyediakan platform bagi MyIPO untuk berkongsi pandangan dan berkongsi maklumat terkini mengenai perkembangan undang-undang harta intelek, dengan tumpuan khusus kepada isu-isu hak cipta di Malaysia. Antara sorotan agenda adalah sesi yang dikhaskan bagi perbincangan mengenai hak cipta berkaitan dengan AI di Malaysia.

30TH ASIA-PACIFIC BROADCASTING UNION (ABU) INTELLECTUAL PROPERTY & LEGAL COMMITTEE (IPLC)


7 Mac 2024 -The members of the ABU’s Intellectual Property and Legal Committee (IPLC) were gathered for the 30th IPLC meeting at the Royal Chulan Hotel in Kuala Lumpur. The Director-General of the MyIPO, Mr. Kamal Kormin, commenced the conference with a keynote address, setting the stage for insightful discussions ahead.
This conference provides a platform for MyIPO to share insights and updates on recent developments in IP laws, with a specific focus on copyright issues in Malaysia. Among the agenda highlights is a session dedicated to exploring copyright advancements related to AI in Malaysia.