Penamatan Sementara IP Online Filing Bagi Prosiding Bangkangan

Berkuatkuasa mulai 15 November 2017, IP Online filing akan ditamatkan buat sementara bagi  prosiding bangkangan. Segala pemfailan berkaitan dengan prosiding bangkangan perlu dibuat secara manual.