PERATURAN CAP DAGANGAN 1997 (PINDAAN 2011)

Borang dan yuran cap dagangan bagi semua prosiding untuk semua permohonan sebelum 15 Februari 2011, serta yang masih dalam proses pendaftaran.

Perkara atau Prosiding

Fi (RM)

TM1 TM1 Permohonan untuk membubarkan perkaitan antara suatu cap dagangan berdaftar dan cap dagangan berdaftar lain 30
TM6 TM6 Permintaan bagi pernyataan alasan keputusan 500
TM7 TM7 Notis bangkangan 450
TM8 TM8 Pernyataan balas kepada suatu notis bangkangan 300
TM9 TM9 Notis kepada Pendaftar berkenaan dengan kehadiran di pendengaran 480
TM25 TM25 Permintaan bagi perakuan Pendaftar selain daripada perakuan pendaftaran 100
TM26 TM26 Permintaan untuk membetulkan kesilapan perkeranian dalam permohonan atau kebenaran untuk meminda permohonan untuk pendaftaran 100
TM27 TM27 Permohonan pelanjutan masa:
(Sebulan:)
50
100
TM29 Pengiklanan untuk pendaftaran 450
CD46 CD46 Permintaan Mendapatkan Kebenaran Meminda Permohonan Untuk Pendaftaran suatu cap dagangan 20