MESYUARAT DENGAN WAKIL DARI UNITED KINGDOM INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE (UKIPO)


14 Jun 2024 – Satu mesyuarat telah berlangsung berkenaan Kod Tingkah Laku (CoC) Harta Intelek E-Dagang bersama Mr. Desmond Tan, Penasihat Wilayah dan Ketua IP untuk Asia Tenggara dari United Kingdom Intellectual Property Office (UKIPO). Sesi ini dipengerusikan oleh Timbalan Ketua Pengarah (Strategik & Teknikal) MyIPO, Puan Yusnieza Syarmila Yusoff, yang bertujuan untuk mendapatkan sokongan dan kerjasama dari Malaysia serta agensi-agensi berkaitan mengenai projek CoC yang dicadangkan oleh UKIPO CoC. Objektif utama CoC adalah untuk mewujudkan mekanisme kerjasama bagi memperkemaskan proses penguatkuasaan harta intelek dan menetapkan amalan serta prinsip terbaik dalam penguatkuasaan berkaitan e-dagang. Mesyuarat ini juga bertujuan untuk meneroka potensi kerjasama antara kedua-dua pihak.
Turut hadir adalah wakil dari Bahagian Penguatkuasaan KPDN, yang diketuai oleh Encik Hamzah Mahadi, Ketua Seksyen Harta Intelek, serta Puan Yunnyzar Mohd Zain dari Bahagian Polisi, Strategik dan Perancangan Antarabangsa KPDN. Bagi pihak MyIPO, Pengarah Bahagian Cap Dagangan dan Petunjuk Geografi MyIPO, Puan Badi’ah Abas, dan beberapa pegawai MyIPO juga turut serta dalam mesyuarat tersebut.

MEETING WITH REPRESENTATIVE FROM UNITED KINGDOM INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE (UKIPO)


14 June 2024 – A meeting took place regarding the E-Commerce IP Code of Conduct (CoC) with Mr. Desmond Tan, the Regional Adviser and Head of IP for Southeast Asia from the United Kingdom Intellectual Property Office (UKIPO). The session, chaired by the Deputy Director General (Strategic & Technical) of MyIPO, Ms. Yusnieza Syarmila Yusoff, aimed to garner support and collaboration from Malaysia and its relevant agencies on the CoC project proposed by UKIPO CoC. The main objective of the CoC is to establish a cooperation mechanism to streamline the IP enforcement process and set enforcement best practices and principles relating to e-commerce. The meeting also explored potential collaboration between both parties.
In attendance were representatives from the Enforcement Division of KPDN, led by Mr. Hamzah Mahadi, Head of the IP Section, as well as Ms. Yunnyzar Mohd Zain from the Policy, Strategic, and International Planning Division of KPDN. On behalf of MyIPO, the Director of the Trademark and Geographical Indications Division of MyIPO, Ms. Badi’ah Abas, and several MyIPO officials also participated in the meeting.